O projektu

Přípravné kurzy jsou jednou z vlajkových lodí činnosti Spolku studentů historie FF UK. Mají podobu série přednášek a seminářů, které slouží k přípravě na přijímací řízení, k maturitě či k rozšíření obzorů o historii. 

O přípravkách

Přípravné kurzy pro obor historie připravuje Spolek studentů historie FF UK „FFabula“. Kurz je přímo určen pro zájemce a zájemkyně o studium bakalářského oboru historie, ale poskytuje dobrou přípravu i na maturitní zkoušky nebo přijímací zkoušky na jiné programy FF UK týkající se historických věd, případně na obdobné obory na jiných fakultách. Kurzy mohou také navštěvovat uchazeči a uchazečky o navazující magisterské studium. Absolvovaní kurzů však není zárukou přijetí ke studiu. 

Struktura kurzů

Výuka na kurzech se vždy odehrává v jeden den a je složena ze dvou bloků – dopolední a odpolední. Blok je vždy tvořen přednáškou (90 minut) a seminářem (90 minut), nebo specializační přednáškou (90 minut). Celkově jsou kurzy strukturované do čtyř chronologicky řazených modulů – středověk, novověk, moderní dějiny a soudobé dějiny.

Přednášky

Přednášky představují obecný průřez historií od počátku středověku až do soudobých dějin. Samotné přednášky by měly uchazečům a uchazečkám poskytnout základní kontext a povědomí o probírané látce. Tyto hodiny jsou pomocnou rukou pro přípravu k faktografickému testu, který tvoří první kolo přijímacích zkoušek. Látka je ovšem univerzálně uplatnitelná i při maturitě nebo jiných vědomostních testech zaměřených na historii. Součástí programu přednášek jsou i dvě exkurze, které prezentují historickou látku přímo v ulicích Prahy.

Semináře a specializační přednášky

Druhý typ výuky tvoří semináře a specializační přednášky, které částečně kopírují a hlavně rozvíjejí témata z obecně zaměřených přednášek. Soustředí se na dílčí kulturní nebo společenskohistorická témata. Hlavním úkolem seminářů je připravit uchazeče a uchazečky na druhé kolo přijímacích zkoušek, kdy je čeká pohovor se zkušební komisí. V neposlední řadě se jedná také o přípravu na samotné vysokoškolské studium. Základem seminářů jsou krátké úryvky textů, nad kterými se vede debata. Vedoucí seminářů tak seznámí účastníky a účastnice kurzu s výukou vedenou seminární formou, pokusí se rozproudit diskusi, vypiluje argumentační schopnosti a podporuje úvahy na související témata. Specializační přednášky mají sloužit zejména k prohloubení znalostí z obecných přednášek a mají za cíl uchazečům a uchazečkám přiblížit méně probíraná témata. Tyto přednášky budou probíhat polo-seminární formou. Vyučující zde budou stejně jako na semináři více dbát na interakci a diskuzi.

Vyučující

Náš lektorský tým je složen ze studentů a studentek navazujícího magisterského a doktorského studia historických oborů. Jsou to lidé, které budete velice pravděpodobně potkávat na chodbách fakulty, až budete přijati ke studiu, a lidé, kteří nedávno stáli na Vašem místě, a proto přesně chápou Vaše potřeby. Výuka na přípravkách pro ně často znamená první pedagogickou praxi, a proto všichni lektoři a lektorky prochází školením, kde jsou seznámeni se základy moderní didaktiky dějepisu. Totéž platí i pro celý organizační tým.

Co ještě vědět

V průběhu kurzů bude představována i vhodná literatura k prostudování – seznam četby je podkladem pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči a uchazečky budou také seznámeni s tím, jak si takový seznam literatury vytvořit. Celý kurz probíhá přímo na hlavní budově FF na náměstí Jana Palacha – účastníci a účastnice kurzu tak navštíví prostory, kde se odbývají samotné přijímací zkoušky. Přednášková část kurzů probíhá i distančně.  Na poslední den kurzu jsou připraveny tzv. přijímací zkoušky nanečisto. Jejich součástí je modelový test a zkouška před komisí, tj. simulace prvního i druhého kola přijímacích zkoušek.

Přejít nahoru