ČESKÝ STŘEDOVĚK I. (635–1306)

Přednáška zachytí základní milníky vývoje prostoru českých zemí od příchodu Slovanů až po vymření
domácí dynastie Přemyslovců. Zaměříme se především na základní milníky formování a vývoje
„českého státu.“ Pokusím se nastínit jednak základní faktografii zejména politických dějin, jednak
také obecné procesy začleňující českou kotlinu do širšího středoevropského prostoru. Zhuštěný
přehled faktografie, nezbytné k pochopení jednotlivých historických procesů, rozvineme v následující
specializační přednášce. Posluchači rovněž získají přehled o základní literatuře, který mohou využít
jak k přípravě na přijímací zkoušky, tak i v rámci budoucího studia.

Tematické okruhy
Středověk – jeho vymezení a význam.
Příchod Slovanů. Tzv. Sámova říše. Velká Morava.
Počátky českého státu. Boleslavovské říše.
Krize a upevnění přemyslovské vlády po r. 1000.
První česká království. Od knížat ke králům.
Zlatá bula sicilská, České království v Říši
Přemysl Otakar I. a Václav I.
Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III.

David Trojan

Vystudovav starší české dějiny na FF UK jsem v současnosti doktorandem na Katedře církevních dějin
a literární historie KTF UK, kde se věnuji problematice pražského biskupství ve 13. století a farní sítí
v předhusitských Čechách. Obecně se zabývám především fenoménem tzv. středověké proměny,
dějinami osídlení a církevními a hospodářskými dějinami předhusitských Čech. Mimo to mě zajímají
dějiny krajiny a její proměna, středověká archeologie a paměť středověku a historiografie.


Ve volném čase se kromě historického studia (pohříchu stále četnějšího) věnuji vedení skautů,
toulkám krajinou nebo kvalitní společnosti.

Přejít nahoru