STŘEDOVĚKÁ PROMĚNA JAKO SPOLEČENSKÝ FENOMÉN

 V návaznosti na přehledovou přednášku se pokusím vystihnout významné okamžiky proměny „Čech

knížecích“ v „Čechy královské.“ Budeme se věnovat nejen proměnám jednotlivých složek společnosti

(s ohledem na středověký koncept tzv. trojího lidu), středověké kolonizaci a proměně krajiny, vzniku

měst, ale také proměně duchovního milieu, práva a kulturního prostředí. Posluchači si tak doplní

obraz českého středověku o v rámci středoškolského studia méně reflektované, ale klíčové aspekty

dějin přemyslovských Čech. V rámci jednotlivých tematických okruhů se rovněž pokusím představit

několik klíčových historiografických sporů, které umožní posluchačům nahlédnout takřka do

„historikovy dílny.“


Tematické okruhy

Církev, náboženství a zbožnost v přemyslovských Čechách.

Šlechta – její počátky, vývoj a pozice v rámci společnosti.

Středověká krajina a její proměna. Kolonizace a vznik měst.

Hospodářské aspekty Čech královských.

Právo – jeho chápání a význam.

Kultura. Vzdělanost.

Prameny k českému středověku – stručný přehled.

David Trojan

Vystudovav starší české dějiny na FF UK jsem v současnosti doktorandem na Katedře církevních dějin
a literární historie KTF UK, kde se věnuji problematice pražského biskupství ve 13. století a farní sítí
v předhusitských Čechách. Obecně se zabývám především fenoménem tzv. středověké proměny,
dějinami osídlení a církevními a hospodářskými dějinami předhusitských Čech. Mimo to mě zajímají
dějiny krajiny a její proměna, středověká archeologie a paměť středověku a historiografie.


Ve volném čase se kromě historického studia (pohříchu stále četnějšího) věnuji vedení skautů,
toulkám krajinou nebo kvalitní společnosti.

Přejít nahoru