České soudobé dějiny II

Přednáška představí problematiku politického a socio-ekonomického vývoje Československa
a československé společnosti od konce druhé světové války v Evropě, přes tzv. třetí republiku
(které bude rovněž věnována následná specializační přednáška) a nastolení vlády jedné strany,
překotné změny let padesátých až konečně po reformní úsilí roku 1968. Cílem je seznámit
posluchače s problematikou dalekosáhlých změn, kterými si Československo v tomto období
prošlo, přičemž důraz bude kladen na strukturální proměny československého státu a jeho
společnosti.

Martin Jelínek

Je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK. Dlouhodobě se zaměřuje se na dějiny sociální demokracie, osobnost Antonína Zápotockého a dějiny Jugoslávie. Za svou bakalářskou práci
o Antonínu Zápotockém obdržel v roce 2020 Cenu Edvarda Beneše. V diplomové práci se zabýval fenoménem československého turismu v socialistické Jugoslávii. Je zaměstnancem Národního muzea, kde působí na Numismatickém oddělení. Právě numismatika patří, spolu
s železnicí, četbou a cestováním na Balkán mezi jeho největší záliby.

Přejít nahoru