České moderní dějiny 1848 - 1918

Přednáška pokryje období let 1848/1849 až 1918 především po stránce politického vývoje v habsburské monarchii, ale v menší míře též z hlediska ekonomických či sociálních změn. Hlavní linie výkladu bude pro její lepší pochopení doplněna exkurzy do ústavního vývoje státu a do zahraniční politiky. Bude též rozebrán vývoj českého národního hnutí s jeho nejdůležitějšími emancipačními úspěchy a se zakládáním prvních národních stran. Přednáška si též bude všímat příčin první světové války, jejich dopadů na stav státu a československého domácího i zahraničního odboje.

Klára Brtková

Jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Historie – české dějiny v evropském kontextu, bakalářské studium jsem absolvovala dvouoborově spolu s archivnictvím a pomocnými vědami historickými. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala recepci prusko-rakouské války roku 1866 ve vzpomínkách dobových aktérů. V historicko-antropologickém přístupu a v analýze ego-dokumentů bych nyní ráda pokračovala ve své diplomové práci, ve které se plánuji podívat na rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku v letech 1864 až 1867. Kromě toho se zajímám o napoleonské války (nikoli však optikou Ridleyho Scotta) nebo o první světovou válku. Ve volném čase nejraději cestuji, nebo se věnuji tanci, četbě, poslechu hudby či pečení.

Přejít nahoru