Obecný středověk – Východ I

V první části hodiny si přiblížíme rané byzantské dějiny. Pozornost bude věnována především otázce specifik samotné Východořímské říše. Důležitým bodem bude vláda Justiniána I. Přednáška se dotkne rovněž tématu obrazoborectví jako krize státu následovaná opětovným rozmachem za makedonské dynastie. První část přednášky bude zakončena nástupem Komnénovců na byzantský trůn. V druhé polovině přednášky bude věnován prostor dějinám Kyjevské Rusi – od jejího vzniku, christianizace až po samotný rozpad. Krátce se zastavíme téžu historie Bulharské říše a problematiky slovanství.

Martin Wolf

Jsem studentem 3. ročníku magisterského studia na Ústavu českých dějin, studuji obor České dějiny
v evropském kontextu, zaměřuji se na starší dějiny. V bakalářském studiu jsem navštěvoval též obor
Dějiny antické civilizace na ÚŘLS. Specializuji se především na pozdní středověk, mým hlavním zájmem obecně jsou kulturní dějiny středověku. Především do období pozdního středověku je také zasazena moje diplomová práce, jež se dotýká otázek národnosti, jinakosti a stereotypů ve
středověkých pramenech. Velice se ale zajímám o celý český středověk, o středověkou architekturu, knižní kulturu a výtvarné umění obecně.

Přejít nahoru