Stěhování národů

Tato specializační přednáška seznámí posluchače s událostmi 5. a 6. století, které doprovázely zánik západořímské říše a měly zásadní vliv na podobu středověké Evropy. Fenomén přesunů a migrací jednotlivých barbarských skupin a kmenů na území římského impéria nazýváme „stěhováním národů“ a výsledkem těchto procesů je vznik nových státních entit v západní Evropě. Přednáška se tak bude věnovat jednotlivým kmenům a jejich putování, včetně založeních nových států, v jejichž čele stanuli králové těchto kmenů.


Tematické okruhy

Základní literatura

Stěhování národů, datace a vymezení

Barbarské kmeny a jejich migrační cesty

Oslabení římského impéria, pravda nebo mýtus

Založení nových germánských států na římském západě

Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku

Oto Mestek

Na Karlově univerzitě jsem studoval v dvouoboru v rámci bakalářského a magisterského studia dějiny středověku na Ústavu světových dějin a dějiny antiky na Ústavu řeckých a latinských studií. V současné době jsem doktorandem na Ústavu světových dějin a zaměřuji se na dějiny post-římských království v 6. a 7. století. Z témat, kterým se věnuji, mohu zmínit dějiny království Ostrogótů a Vizigótů, zánik římské říše a studium strukturální transformace společnosti, jež probíhala na přelomu antiky a středověku.

Přejít nahoru