Obecný středověk - Západ I

Přednáška se bude věnovat událostem v západní Evropě ve staletích následujících po pádu západořímské říše. Po stěhování národů vzniklo v Evropě několik nových států na troskách římské říše a tyto státy položily základ pro následující podobu Evropy. Postupně vznikla království Franků v Galii, Vizigótů v Hispánii a Langobardů v Itálii. Z těchto států nejdéle vydržela říše Franků, ať v ní došlo v polovině 8. století k výměně vládnoucí dynastie, když v té době již slabý rod Merovejců nahradila dynastie Karlovců. Kromě politického vývoje těchto velkých státních celků se přednáška zaměří i na problematiku nájezdníků, kterým tyto státy čelily, a vývoj církve, který byl klíčový pro podobu středověké společnosti.

 

Tematické okruhy

1. Vymezení období

2. Merovejská Galie

3. Vizigótské království

4. Langobardi v Itálii

5. Karel Veliký a dynastie Karlovců

6. Raně středověcí nájezdníci

7. Církev v raném středověku

Oto Mestek

Na Karlově univerzitě jsem studoval v dvouoboru v rámci bakalářského a magisterského studia dějiny středověku na Ústavu světových dějin a dějiny antiky na Ústavu řeckých a latinských studií. V současné době jsem doktorandem na Ústavu světových dějin a zaměřuji se na dějiny post-římských království v 6. a 7. století. Z témat, kterým se věnuji, mohu zmínit dějiny království Ostrogótů a Vizigótů, zánik římské říše a studium strukturální transformace společnosti, jež probíhala na přelomu antiky a středověku.

Přejít nahoru