České moderní dějiny I. (1790 – 1848)

První část přednášky bude věnována vnitřnímu vývoji Habsburské monarchie (resp. Rakouského císařství)
v době předbřeznové. Zejména půjde o nastínění rakouského kontextu válek s Francií a souvisejících
vnitrostátních problémů (utužování cenzury, státní bankrot…), dále rakouské pozici na Vídeňském kongresu
(role Metternicha, Svatá aliance, konzervativismus) a vývoji ve 30. a 40. letech 19. století (nástup Ferdinanda V.,
krize monarchie a cesta k revoluci). Ve druhé polovině se zaměříme na přiblížení procesu českého národního
obrození (od cca roku 1775 do revoluce 1848). Výklad bude rozdělen na tři tradiční „hrochovské“ fáze, půjde
však spíše o postihnutí hlubších sociálních a kulturních tendencí než o suchopárný seznam vydávaných slovníků
a gramatik.

Petra Hanáková

Jsem studentkou oborů Historie-české dějiny v evropském kontextu a Germanistika. Zajímám se tedy především
o kulturní, sociální a literární dějiny osvícenství a počátku národního obrození v německojazyčném prostoru, což
jsou v tomto období i české země. Moje srdcové záležitosti jsou především Josef II. a jeho reformy a německá
(hlavně braková) literatura pozdního osvícenství.

Přejít nahoru