Obecný novověk II. (1648 – 1789)

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s nejzásadnějšími událostmi, ke kterým došlo v období mezi
vestfálským mírem a Velkou francouzskou revolucí. Začneme nastíněním obecných vývojových tendencí, které
jsou pro tuto epochu typické (osamostatňování státu v Říši, posilování panovnického centralismu, prosazování
moderních států), které poté budeme postupně demonstrovat na jednotlivých případech. Hlavní tematické okruhy
přednášky jsou: vzestup Švédska mezi evropské mocnosti a dění v severovýchodní Evropě (Velká severní válka),
mocenský vzestup Ruska, Osmanské války, dění na Britských ostrovech (Slavná revoluce, vznik Velké Británie a
rozvoj industrializace), Francie Ludvíka XIV., vymření Habsburků ve Španělsku a války o španělské dědictví,
vymření Habsburků ve střední Evropě a války o rakouské dědictví, sedmiletá válka v Evropě a v koloniích,
Válka za nezávislost a vznik USA.

Petra Hanáková

Jsem studentkou oborů Historie-české dějiny v evropském kontextu a Germanistika. Zajímám se tedy především
o kulturní, sociální a literární dějiny osvícenství a počátku národního obrození v německojazyčném prostoru, což
jsou v tomto období i české země. Moje srdcové záležitosti jsou především Josef II. a jeho reformy a německá
(hlavně braková) literatura pozdního osvícenství.

Přejít nahoru