Dějiny Pruska

V této specializační přednášce se podíváme na dějiny Pruska. Státu, jenž hrál důležitou roli
v evropské, a poté i v mezinárodní, politice. Stručně projdeme počátky Pruska, přesněji
Prusko vévodské, dále se podíváme na personální unii známou jako Braniborsko-Prusko.
Těžiště přednášky bude ležet v 17. a 18. století, kdy se podíváme na vznik Pruska
královského, seznámíme se s problematikou titulatury pruského krále (král v Prusku/král
pruský) a přednášku zakončíme největším rozkvětem Pruska za vlády Friedricha Velikého.

Pavel Petric

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu českých dějin. Odborně se zabývám
tuberkulózou jako politicko-vědeckým problémem na přelomu 19. a 20. století v prostoru
Rakouska-Uherska s přesahem do Německa. Zároveň se věnuji rozdílům v percepci
tuberkulózy mezi kontinentální Evropou a Britskými ostrovy. Mým sekundárním tématem je
využití počítačových her ve výuce dějepisu.

Přejít nahoru