Reformace

Seznámit vás s multidimenzionálními fenomény reformace a katolické reformy a za 60 minut? Přesně
o to se pokusí tato tematická přednáška. Cílem není primárně poskytnout seznam jmen a dat, ale
pomocí doplněním výkladu obecných myšlenkových proudů ukázkami z konkrétních textů dojít ke
sledování možností, jak reformaci chápat (intelektuální, kulturní, politické, církevní problémy) a kde
všude hledat její stopy – geograficky i obrazně.

Tematické okruhy
1. Předpoklady reformace
2. Martin Luther
3. Švýcarská reformace
4. Novokřtěnci
5. Anglikánská církev
6. Konflikty vnitřní i vnější
7. Katolická reforma
8. České země

Kristina Kupková

V současnosti studuje 3. ročník magisterského navazujícího studia dvouoboru České dějiny v evropském kontextu a Český jazyk a literatura. Doménou jejího badatelského zájmu jsou kulturní a církevní dějiny (primárně raného novověku). V bakalářské práci se věnovala reformám tridentského koncilu a jejich uplatňování na území pražské a mohučské arcidiecéze a nyní se v práci diplomové pokouší úže propojit své obory při zkoumání obrazu českých zemských patronů v hagiografiích přelomu 16. a 17. století.

Jelikož ji kultura a zajímá obecně a nerada se váže k jednomu období, ve volném čase si čte o uměleckém (obzvláště literárním) životě první dekády 20. století (#milujemeIgnátaHerrmanna) a užívá si filmy pro pamětníky.

Přejít nahoru